Friday, May 26Desi Khani
Shadow

आश्चयार्चा धक्का -Surprise Marathi sex Story

मी एक सुखी संसारी गृहःथ असून माझी बायको शीला ही सदंु र व देखणी आहे …ती चांगली उंच व गोरी असनू ितच्या उन्नत उरोज व भरदार िनतंबामुळेितची ‘िफगर’ एकदम ‘कडक’ आहे.) In short ती SOLID ‘माल ‘आहे ( आमच्या लग्नाला ८ वष ेर् झाली असनू आम्ही लग्नाच्या ५ वषानर्ं ंतरच ‘कपल-ःवािपंग’ ला सरु वात के ली … म्हणजे पिहले त्यातल्यात्यात जे िमऽ माझ्या बायकोवर डोळा ठेऊन होते त्यांना आम्ही दोघांनी Tap करून पािहले …जे ‘इंटरेःटेड’ िदसले होते त्यांच्या बायकोला माझ्या बायकोने ‘हुशारीने’ touch करून पािहले व जे ‘पटले ‘त्यांच्या बरोबर ‘ःवािपंग’ के ले …अशा रीतीनेआम्ही ३-४ जोडप्यांचा मपु बनवून मिहन्यातून एकदा मजा करत असू… पण २-३ वष ेर् अशी मजा के ल्यावर आम्हा दोघांना आपसात ‘िडःकस ‘के ल्यावर लक्षात आले िकआम्हा दोघांनाही ओळखीच्या लोकांचा कंटाळा येऊ लागला आहे … म्हणून आम्ही मग इंटरनेटवरून ‘कपल-ःवािपंग’च्या जािहरातींना उत्तर द्यायला सरु वात के ली. पिहल्यांदा एक अनािमक हुरहूर व थोडी भीतीही वाटली पण आम्ही दोघांनी patiently पिहले त्या ‘कपल’ची credibility check करून .. म्हणजे १-२ वेळा त्यांना आपल्याबरोबर हॉटेलमध्ये िडनरला नेऊन …मग त्यांना आपल्या घरी िडनरला बोलावून आिण त्यांच्याकडे िडनरला जाऊन… त्यांच्या ऑिफस व सोसायटीतल्या ‘ःटेटस’ची मािहती करून मग ‘ःवािपंग’ के ले )बहुदा ते लोक ही तेच करत होते पिहले ३-४ वेळा आम्हाला ःवतःलाच खाऽी नव्हती पण ५ व्या ‘attempt’ ला आम्हाला एक चांगले ‘कपल’ िमळाले…ते दोघं इतके ‘ृी’ होते िक त्यांनी पिहल्याच ‘chat’ मध्ये आपला Land-line नंबर व मोबाईल नंबर देखील िदला ..(कारण ते ‘िसझंड’ होते ना (!!..आिण त्यांनी फक्त ‘या’ कामासाठी वेगळा Land-line व मोबाईल नंबर घेतला होता ..त्यांची व आमची चांगलीच ‘ृें ड-िशप’झाल्यामुळे आम्ही देखील त्यांचा नंबर आमच्या ‘E-mail account’ वर देत असू ..त्यांनी तर १-२ वेळा आम्हाला फोन करून Surprise म्हणून घरी बोलावले व त्यांच्याकडे आलेल्या जोडप्यांना आम्हाला entertain करण्यास सांिगतले..आिण हे ‘टोटली अनएक्सेप्टेड’ जरी असले तरी फार म्हणजे फारच thrilling होते …त्यांचा सेक्सच्या ूती मलू मऽं च होता की – ‘The MORE is the MERRIER..’ आिण आता आम्ही पण ‘िसझडं ’ झाल्यावर तेआम्हालाही फार ‘िािलगं ’ वाटू लागले)…िवचार करून पहा ना… जर ‘अनोळखी’ कपल १दा िकंवा जर आवडले तर जाःतीतजाःती २दा ‘ःवािपंग’ केल्यावर पुन्हा ‘एन्टरटेन’ करायची गरज नाही… आिण दर वेळी ‘नवे नवे कपल’ म्हणजे… Simply WOW…!! ) अशा रीतीने एकदा आम्ही आमच्या ‘B-M Ad’s’ (Broad-minded Ad’s)च्या मेलचेक करत असतांना आम्हाला एक ‘लाईक -माइंडेड’ जोडप्याने तेआमच्याशी ‘मैऽी’ करण्यात ‘इंटरेःटेड’ असल्याचे कळवले ..पण त्यांचा ‘हा’ पिहलाच अनुभव असल्याने त्यांनी आम्हाला मुंबईबाहेरच्या) मुंबई -पुणे रोड वरच्या(’Hotel Paradise’ मध्ये बोलावले… आम्ही ‘िसझंड’ असल्याने ते आम्ही मान्य केले… आम्ही त्यांना त्यांचा फोन व मोबाईल नंबर मािगतला पण त्यांना आमच्या िवषयी खाऽी वाटत नसल्याने त्यांनी तो िदला नाही…कारण त्यांची ही पिहलीच वेळ होती ना !!..आम्ही त्यांना आमचा देऊ करण्याची तयारी दशर्वली पण त्यांनी ते देखील नाकारले… सरते-शेवटी शिनवारी राऽी ८ वाजता आम्ही त्यांना ‘Hotel Paradise’मध्ये त्यांचा रूम नंबर १०२ मध्ये भेटायचेठरवले… व त्या करता ‘पास-वडर्’ देखील त्यांनी ठरवला होता.. बरोबर ८ वाजता मी त्यांच्या रूमची बेल वाजवली … आतून-
“कोण आहे ?” असा एका स्तर्ीचा शुद्ध मराठीतून) पण थोडासा घाबरलेल्या आवाजात (ूश्न आला… मला व िहला देखील )आवाज ओळखीचा वाटला. आम्ही सांिगतले
“नवे सिन्मऽ” कारण हाच तर आमचा “पास-वडर्” होता… (“नवे सभं ोग-िमऽ”चा short form) …
त्या तरुणीने आता रूमचे दार उघडले… व आम्ही ितला (व ती आम्हाला) पाहूनआश्चयचर् िकत झाली ितचा नवरा ितच्यामागे फक्त २ फुटांवर उभा होता…
“ताई तुम्ही?” ती स्तर्ी माझ्या बायकोला म्हणाली…माझ्या बायकोला देखील काय करावे ते सुचेना…कारण ती स्तर्ी तर माझ्या बायकोची चक्क ‘वैनी’च होती. आता येथे थोडी ‘पाश्व-र् भमू ी’ ःपष्ट करून सांगावी लागते आहे…माझ्या बायकोला एक २ वष ेर् लहान बिहण ‘नीला’
व एक भाऊ ‘अशोक’ आहे जो ितच्यापेक्षा ४ वषर् लहान असून िदसायला handsome व smart आहे. त्याचेलग्न होऊन ४ वष र् झालीत …दोघं बिहण-भाऊ बरेच ‘close’ असनू आम्हाला देखील त्यांच्या ‘attachment’ चे कौतुकच आहे …माझ्या साल्याच्या लग्नात त्याच्या बायकोला पाहून क्षणभर मला त्याचा हेवाच वाटला कारण ती िदसायला छानच होती पण जराशी ठेंगणी होती पण त्यामुळेच की काय तर ितचे भरदार िनतंब व उन्नत उरोज अजूनच उठावदार िदसायचे ..तसे पाहीले तर ितचे उरोज माझ्या बायकोच्या उरोजांसारखेच भलेमोठे होते पण बहुदा एकदा साईझ जाःती असावा …. माझी बायको उंच होती व साल्याची बायको ठेंगणी म्हणून ितचे उरोज अगदी ितच्या सौंदयार्चा “हायलाईट ” वाटायचे… मी १-२ वेळा त्याकडे आ वासून पाहत असतांना साल्याच्या व माझ्याही (बायकोने मला “रंगेहाथ”
पकडले होते… मलाही ‘िहला घेण्यात िकती मजा येईल ‘असे अनेकदा वाटले होते पण ‘अशा रीतीने ‘समोरासमोर आल्याने ‘िसचुएशन “जरा “ऑकवडर् “झाली होती… आिण आता अशा रीतीने समोर आल्यावर काय करावे हे आम्हा दोन्ही “कपल्स”ला सुचलेनाही… माझी बायको व ितचा भाऊ हे दोघंही आवाक होऊन एकमेकांकडे बघत रािहले …त्यांचा तर ह्या situationवर िवश्वासच बसत नव्हता… माऽ आम्ही दोघं (म्हणजे मी व अशोकची बायको (ह्या धक्क्यातून पटकन सावरलो व मी माझ्या बायकोला हात धरून त्यांच्या रुममध्ये नेले. माझ्या साल्याची बायको बरीच ‘चंट’ िनघाली…ितनेच पुढाकार घेऊन
“आता त्यात काय लपवण्यासारखे उरलेय आपल्यामध्ये? आिण आलोच आहोत समोरासमोर तर “.असे म्हणून वाक्य अधेर् सोडून माझ्याकडे पिहले…
ितची “HINT” ओळखून मी म्हटले “खरे आहे” त्यात “मला तरी काहीच “odd” वाटत नाही.” “आिण मलासद्धु ा” अशोकची बायको म्हणाली ितने माझ्याकडे पिहले व हळूच डोळा मारून “ताईंना तुम्ही पटवा
“ह्यांना “मी पटवते … ” असे खुणेनेच सांिगतले. माझी बायको व ितचा भाऊ हे अजूनही त्या “धक्क्यातून” सावरले नव्हते.. मी माझ्या बायकोचा हात धरून ितला सूटच्या आतल्या खोलीत घेऊन गेलो व ती काही म्हणायच्या आताच ितला म्हणालो “हे तर फारच ‘मःत’ झाले की हा नेमका तुझा भाऊच िनघाला “
“अहो पण ” माझी बायको म्हणाली “त्या दोघांना आपल्याबद्दल काय वाटेल? आिण अशोक तर माझा सख्खा भाऊच आहे तर त्याच्याबरोबर सेक्स म्हणजे” “काही वाटणार नाही”…मी म्हणालो “त्यांना देखील ‘ःवािपंच’ तर करायचेआहे व जसे आपण enjoy करतोय तसेच ते पण तर enjoy करणारआहेत ना!!” “अहो पण तो माझा भाऊ ” ितने अजून पुढे काही म्हणायच्या आत ितला जवळ घेऊन ितच्या ओठांवर ओठ टेकवत मी म्हणालो “त्याने काय फरक पडतोय… उलट खरं म्हणजे… मला तर हे जाःतच ‘एक्सायिटंग’ वाटतंय… कारण जे ही झालं ते ‘accidental’ होत.ं .. ठरवून तर झाल ं नाहीना… त्यामळु े तुला काही ‘guilty’ वाटायचे कारण नाही… आिण आजपयर्ंत इतके लंड जरी तू ‘घेतले’ असशील तरी ‘या’ लंडाची मजा काही औरच आहे खरे ना ?” मी ितला धीर देत म्हणालो. ितला माझ्या बोलण्याने बराच धीर आला…मी माझा हात ितच्या छातीवर नेऊन हळुवारपणे पुढील ःटेप्स घेऊ
लागलो, ितचा हात माझ्या िलंगावर िःथरावला व आता ती पण ‘एक्साईट’ होतेय हे माझ्या ध्यानात आले.. “पण अशोकला पटायला हवं ना” माझी बायको म्हणाली… ितला ताबडतोब ‘एन्करेज’ करत मी म्हणालो “पटेल ग… तुझ्यासारख्या ‘माल ‘बाईला ‘चोदायला ‘कोणालाहीआवडेल, अगदी तुझ्या भावाला सद्धु ा, लावतेस पैज?” “हट… काहीतरीच काय!” ( ती लाजून )पण मनातल्या मनात माझ्या ःतुतीनेखुष होत म्हणाली
(ह्या कथेतील पा. िजवंत वा मृत व्यक्तींशी काही एक संबंध नाही, असल्यास िनव्वळ योगायोग समजावा.)

Leave a Reply