Friday, June 2Desi Khani
Shadow

டியூஷன் டீச்ச.ர் மன்மத சுரங்கம்

டியூஷன் டீச்ச.ர் அப்பா எனக்கு டியூஷன் டீச்ச.ர் ஏற்பாடு செய்துள்ªதாய் சொன்ன போது எனக்குகோபமாகத் தான் இருந்தது.-. எனக்கு படிப்பில் அவ்வªவாக நாட்டம்HOT இல்லை.-. வி¨ªயாட்டும்HOT, பாடி பில்டிங்கும்HOTதான் எனக்குப் பிடித்த விஷயங்கள்.-. காலேஜ் வரை எப்படியோ வந்து விட்டேன்.-. ஆனால் இப்போது படிப்புஇன்னும்HOTகஷ்டமாகத் தான் இருக்கிறது.-. அப்பா ஒரு முறை முடிவெடுத்தால் பின்பு மாற்ற மாட்டா.ர்.-.மௌனமாகத் தலையசைத்தேன்.-. ஆனால் டீச்சரைப் பா.ர்த்த பின்பு நான் கிறங்கிப் போனேன் என்றே சொல்லவேண்டும்HOT.-. சுமா.ர் இருபத்தைந்து வயதிற்குள் உள்ª சிவந்த நிற அழகு தேவதையை நான் எதி.ர் பா.ர்க்கவில்லை.-.செதுக்கி வைத்த சிலை போல் இருந்த டீச்ச.ர் பெய.ர் ரதி.-. கொடியிடை என்றால் என்ன என்பதை நான் அன்றுதான் நேரில் கண்டேன்.-. அதற்கு மேலேயும்HOT கீழேயும்HOT பேரழகுகள்.-. பால் செம்HOTபுகள் பெரி யதாக உறுதியாகஇருந்தன.-. அந்த தேவதை உடுத்தி இருந்த சேலை அந்த அழகுக¨ª மூட செய்த முயற்சி பலனª¢க்கவில்லை.-.நான் அவற்றின் மேல் வைத்த கண்க¨ª அகற்ற மிகவும்HOT சிரமப் பட்டேன் என்றே சொல்ல வேண்டும்HOT.-.எத்தனையோ செக்சியான படங்க¨ªப் பா.ர்த்திருக்கிறேன்.-. ஆனால் இதுபோன்ற ஒரு அற்புதத்தை நேரில்மிக அருகில் பா.ர்க்கையில் என்னைக் கட்டுப் படுத்த முடியவில்லை.-. ஜட்டிக்குள் சாதுவாக இருந்த சாதனம்HOTபடமெடுக்க ஆரம்HOTபித்தது.-. டைட்டான ஜீன்ஸ் பேண்ட் அதை காட்டிக் கொடுக்க ஆரம்HOTபித்ததால் நான் ஒருபுத்தகத்தை வைத்து மறைத்து வணக்கம்HOT சொன்னேன்.-. ரதி: — ஒரு சின்னப் பையனை எதி.ர்பா.ர்த்த எனக்குவிஜயைப் பா.ர்த்த போது அதி.ர்ச்சியாகத் தான் இருந்தது.-. எக்ச.ர்சைஸ் செய்து முறுக்கேறிய உடம்HOTபும்HOT,கிட்டத்தட்ட சினிமா நடிக.ர் அஜித் போல ஒரு சாக்லேட் பேபி முகமும்HOT என்னை முதல் சந்திப்பிலேயேஎன்னவோ செய்தது.-. அவன் என் மா.ர்பைப் பா.ர்த்து மயங்கி நின்றதும்HOT அவன் ஜீன்ஸ் பேண்டில் தெரியஆரம்HOTபித்த மேடும்HOT என்னை பலவீனப் படுத்தி யது.-. டியூசன் சொல்லித் தர ஒரு தனியறை ஏற்பாடுசெய்திருந்தா.ர்கள்.-. ஒரு மேசையும்HOT எதிரெதி.ர் இருநாற்காலிகளும்HOT போட்டிருந்தா.ர்கள்.-. உட்கா.ர்ந்தோம்HOT.-.பொதுவாக அவன் படிப்பு பற்றியும்HOT எதில் எல்லாம்HOT மா.ர்க் குறைவு என்றும்HOT கேட்டேன்.-. அவன் கணக்கில் மா.ர்க்குறைவு என்றான்.-. எவ்வªவு என்றேன்.-. அவன் என் மா.ர்பைப் பா.ர்த்து “அªவு தெரியலை மிஸ்” என்று ஏதோயோசனையில் சொன்னான்.-. என் முகம்HOT சிவந்தது.-. அதைக் கூட அவன் கவனிக்கவில்லை.-. விஜய்: —- அன்றையதினம்HOT எப்படியோ போய் விட்டது.-. அந்த டீச்ச.ர் கேட்டதற்கெல்லாம்HOT ஏதோ கனவில் பேசுவது போல் பதில்சொன்னேன்.-. அன்று டியூசன் முடியும்HOT நேரத்தில் என் நண்பன் குமா.ர் வந்தவன் அந்த டீச்ச.ர் போனவுடன் “உன்அதி.ர்ஷ்டம்HOTடா.-. இந்த லேடிய பா.ர்த்துட்டு இருந்தாலே போதும்HOT கிக் ஏறுமேடா” என்று சொல்லி என்னைசூடேற்றினான்.-. “போடா சும்HOTமா” “ரெண்டும்HOT புட் பால் சைசில் ‘கிண்’ணுன்னு இருக்குடா மச்சி.-. நீ கொடுத்துவச்சவன்டா.-. சான்ஸ் கி டைச்சா டேஸ்ட் பாத்துட மாட்டியா என்ன” “ஏண்டா நடக்க முடியாததப்பத்தியெல்லாம்HOT பேசறே குமா.ர்” “ஏண்டா முடியாது.-. நீயே சினிமா ஸ்டா.ர் மாதிரி இருக்கே.-. நம்HOTமகாலேஜிலேயே எத்தனை பே.ர் உன்னை சைட் அடிக்கிறாங்க தெரியுமா? நீ மனசு வச்சா முடியும்HOTடா” அவன்போய் விட்டான்.-. டீச்சரை நினைத்தே அன்று மூன்று முறை என் பெரிய தண்டிலிருந்து சாறை இறக்கினேன்.-.அவன் என் மனதில் ஏற்படுத்தி விட்டுப் போன ஆசை கொழுந்து விட ஆரம்HOTபி த்தது.-. அந்த டீச்சரைக் கவ.ர்செய்ய முடியுமா என்று யோசிக்க ஆரம்HOTபித்தேன்.-. ரதி: — மறுநாள் வழக்கத்தை விட அதிகமாய் என்னைஅறியாமல் அலங்காரம்HOT செய்து கொண்டேன்.-. அங்கு போன போது அவன் ஷ¡.ர்ட்ஸ் மட்டும்HOT டீ ஷ.ர்ட் அணிந்துகேசுவலாக இருந்தான்.-.அந்த டீ ஷ.ர்ட் டைட்டாக இருந்துஅவனது உறுதியான உடம்HOTபின் பகுதிக¨ª எடுத்துக்காட்டியது.-. ஷ¡.ர்ட்ஸ் சிறியதாக இருந்துஅவனது உறுதியான முடி பட.ர்ந்த தொடைக¨ª கவ.ர்ச்சியாககாட்டியது.-. எனக்கு உள்§ª உஷ்ணமாக ஆரம்HOTபித்தது.-. பாடத்தை கஷ்டப்பட்டு ஆரம்HOTபித்தேன்.-. சிறிது நேரத்தில் அவன் “ஒரே புழுக்கமாய் இருக்குஇல்லையா மிஸ்” என்று சொல்லி தன் டீ ஷ.ர்ட்டின் மேல் இருபட்டன்க¨ªக் கழற்றினான்.-. அவன் மா.ர்பில் லேசாகப் பட.ர்ந்திருந்த முடிகள் கவ.ர்ச்சியாய் இருந்தது.-. நான்பாடம்HOT நடத்தும்HOT போது அந்த ஆணழகனை என்னையும்HOT அறியாமல் ரசிக்க ஆரம்HOTபித்தேன்.-. அவனை சீண்டிப்பா.ர்க்க என்னையும்HOT அறியாமல் ஆசை எழுந்தது.-. அவன் கவனிக்காத போது என் ஜாக்கெட்டின் மேல் பட்டனைமட்டும்HOT கழற்றி விட்டேன்.-. அவன் புத்தகத்தில் இருந்துகண்க¨ª எடுத்து என் மீது பரவ விட்ட போது அவன்கண்கள் விரிந்தன.-. விஜய்: —- இருபெரிய பிறை நிலாக்கள் அந்த மெல்லிய புடவைத் தலைப்பையும்HOT மீறிமின்னின.-. என் கண்கள் அங்கிருந்து அகல மறுத்தன.-. என் பா.ர்வையை ரதி டீச்ச.ர் கண்டு கொண்ட மாதிரிதெரியவி ல்லை.-. சிறிது நேரம்HOT கழித்து டீச்ச.ர் க.ர்ச்சீப்பை தவற விட்டுக் குனிய, நானும்HOT எடுத்துத் தரக் குனிந்தேன்.-. டீச்சரின் புடவைத் தலைப்பு சரிந்து சதி,மன்னிக்கவும்HOT தயவு, செய்ததால் இரண்டுஉருண்டு தி ரண்டசிவந்த பால்கனிகª¢ன் பெரும்HOT பகுதியின் தரிசனம்HOT மிக அருகில் எனக்குக் கிடைத்தது.-. என்னையும்HOT அறியாமல்”பியூட்டிபுல்” என்று முணுமுணுத்தேன்.-. டீச்ச.ர் நிமிர சற்று அதிக நேரம்HOT எடுத்துக் கொண்டு நிமி.ர்ந்த போதுஅவள் என் ஷ¡.ர்ட்சில் தெரிந்த பெரிய கூடாரத்தைப் பா.ர்த்து விட்ட மாதிரி தெரிந்தது.-. இந்த முறை நான்மறைக்க முயலவில்லை.-. அவளும்HOT ரசிக்கிறாள் என்று உள்ளுண.ர்வு சொல்லவே அப்படியே தெரிய விட்டேன்.-.டீச்சரை என் பெரிய தண்டு வசிகரித்து விட்டதாய் தோன்றியது.-. மெள்ª தான் பா.ர்வையை அகற்றினாள்.-. அன்றுடீச்ச.ர் கிªம்HOTபும்HOT போது அப்பா “டீச்ச.ர், ஒரு நிமிஷம்HOT” என்று சொல்லி விட்டு என்னைக் கேட்டா.ர்.-. “ஏண்டாநா¨ªக்கு நாங்க நா¨ªக்கு அந்த கல்யாணத்துக்குப் போறோம்HOT.-. நீயும்HOT வ.ர்றியா, வ.ர்றதா இருந்தா டீச்சரைநா¨ªக்கு லீவெடுக்கச் சொல்லிருவோம்HOT” “நான் வரலைப்பா.-. டயத்தை வேஸ்ட் பண்ண விரும்HOTபலை” என்றுசொல்லி டீச்சரை அ.ர்த்தத்துடன் பா.ர்த்தேன்.-. “ஏதோ நீங்க வந்த நேரம்HOT, அவனுக்குப் பொறுப்பு வந்துருக்கு”என்று அப்பா அநியாயத்துக்குச் சந்தோஷப் பட்டா.ர்.-. ரதி: — அன்று என்னால் இரவு உறங்க முடியவில்லை.-.அவனது முடி பட.ர்ந்த ஆண்மையான தொடைகளுக்கு மத்தியில் பெரிய கூடாரம்HOT போட்ட அந்த வீர நாகம்HOTஎன்னை என்னென்னவோ செய்தது.-. மறு நாள் பிரா, ஜட்டி இரண்டுக்கும்HOTவிடை கொடுத்து விட்டு ஒருமெலிசான லோ கட் ஜாக்கெட் போட்டுக் கொண்டு சேலை உடுத்திக் கொண்டு அவன் வீட்டுக்குக்கிªம்HOTபினேன்.-..-..-. டியூஷன் டீச்ச.ர்-2 ————- விஜய்: —– எனக்கு இதுவரை எந்த செக்ஸ் அனுபவமும்HOTகிடையாது.-. டீச்ச.ர் எது வரை ஒத்துழைப்பாள் என்றும்HOT தெரி யவில்லை.-. எனவே குழப்பமாக இருந்தது.-. வீட்டில்நான் மட்டும்HOT தனியாக அவளுடன் இருக்கப் போகி றேன் என்பதே கிளுகிளுப்பாக இருந்தது.-. டீச்ச.ர் வரும்HOT முன்நன்றாய் குª¢த்து விட்டு நல்ல செண்டைப் போட்டுக் கொண்டு வெறும்HOT லுங்கியைக் கட்டிக் கொண்டுஉட்கா.ர்ந்திருந்தேன்.-. மேலே ஒரு துண்டு மட்டும்HOT போட்டிருந்தேன்.-. என் ஜட்டியை வசதிக்காக அணியவில்லை.-.லுங்கியை அவிழ்த்தால் அம்HOTமணம்HOT தான்.-. நானாக அவிழ்க்கப் போவதில்லை.-. அவள் தான் அதைச் செய்யவேண்டும்HOT.-. அதில் தான் கிக் இருக்கி றது.-. ஒரு வே¨ª ஒன்றும்HOT நடக்காமல் போனாலும்HOT போகலாம்HOT என்றபயமும்HOT இருந்தது.-. ரதி: — அவன் அன்று மிகவும்HOT செக்சியாக இருந்தான்.-. அந்த மஸ்க் செண்டும்HOT அவனதுலேசான முடி பட.ர்ந்த அகன்ற உறுதியான மா.ர்பும்HOT என்னை உடனடியாகக் கட்டியணைக்கத் தூண்டியது.-.ஆனால் நான் டீச்ச.ர் என்கிற உண.ர்வும்HOT இதுவரை எந்த செக்ஸ் அனுபவமும்HOT இல்ல¡மையும்HOT ஒரு வித கட்டுப்பாட்டையும்HOT பயத்தையும்HOT எனக்கு ஏற்படுத்தியது.-. ஹ¡லில் ஒரு சோபாவில் உட்கா.ர்ந்தேன்.-. அவன் எதில்உட்கா.ர்ந்தான்.-. அவன் கண்கள் என் மா.ர்பை வழக்கம்HOT போல் வருடின.-. நான் பிரா அணியவில்லை என்பதைத்தெரிவிக்கும்HOT விதத்தில் நான் அவனி டம்HOT ஏதோ பேசிய படி என் புடவைத் தலைப்பை நழுவ விட்டேன்.-. அதுதெரியாதது போல தொட.ர்ந்து பேசிக் கொண்டே போனேன்.-. விஜய்: —- இருபெரிய பந்துகள் ஒரு லேசானவெள்¨ª ஜாக்கெட்டில், பிரா கூட இல்ல¡த சுதந்திரத்தில், பாதி மட்டும்HOT கட்டுண்டு பிதுங்கி நின்றன.-.வெள்¨ªப் பந்துகª¢ன் நடுவே பிங்க் நிறத்தில் இருந்த நிப்புள் வட்டங்கள் வெள்¨ª ரவிக்கை வழியேதௌ¢வாகத் தெரிந்தன.-. என் ஆண்மை ராட்சஸத் தனமாக படமெடுத்தது.-. அப்படியே அந்தப் பால்குடங்க¨ªசுவைக்க என் வாயும்HOT, பிசைந்து அனுபவிக்க என் கைகளும்HOT போட்டி போட்டுக் கொண்டு ஏங்கின.-. வெறுமனேஎன்னை சீண்டிப் பா.ர்க்கத் தான் இப்படி§ஷ¡ காண்பிக்கிறாª¡ இல்லை நிஜமாகவே என்னைப் போல்அவளும்HOT அனுபவிக்க ஏங்குகிறாª¡ என்று எனக்குத் தெரியவில்லை.-. ரதி: — இதை விட ஒரு பெண் எப்படிதன் ஆசையை வௌ¢ப்படுத்த முடியும்HOT என்று மனதிற்குள் நான் குமுறினேன்.-. இவ்வªவு அழகாக இருந்தாலும்HOTதலையில் ஒன்றும்HOT இல்லை.-. படிப்பு தான் வரவில்லை என்றால் இதிலுமா? எனக்கு நிஜமாகவே தாகம்HOT எடுத்தது.-.”விஜய் கொஞ்சம்HOT தண்ணீ.ர் தாயேன்” லுங்கியை தொடைக்கு மேலே மடித்துக் கொண்டு போனான்.-. கூடாரம்HOTஅடித்திருந்த கடப்பாரையின் நுனி யின் தரிசனம்HOT கொஞ்சம்HOT கிடைத்தது.-. கிட்டத்தட்ட முக்கால் அடி இருக்கும்HOTஎன்று தோன்றியது.-. என் மன்மத சுரங்கம்HOT அதை இறக்கிப் பா.ர்க்க ஏங்க ஆரம்HOTபித்தது.-. இதற்கு மேல் தாங்கமுடியாது, நாம்HOT தான் ஆரம்HOTபிக்க வேண்டும்HOT என்று தோன்றியது.-. அவன் செம்HOTபில் தண்ணீ.ர் கொண்டு வந்தான்.-.நான் இன்னும்HOTதலைப்பை போடாமல் என் முலைகª¢ன் தரி சனத்தை அவனுக்குத் தந்து கொண்டிருந்தேன்.-.அவனும்HOT அவற்றைத் தவிர வேறெதையும்HOT பா.ர்க்கவி ல்லை.-. அருகில் வந்த போது அவனது நெம்HOTபுகோல்லுங்கிக்கு வௌ¢யே மேலும்HOT நெம்HOTபியிருந்தது.-. தண்ணீ.ர் குடிக்கும்HOT போது கை தடுக்கியது போல மேலேமுழுவதுமாகக் கொட்டிக் கொண்டேன்.-. விஜய்: —- இப்போது அந்த ஜாக்கெட்டுக்கு மறைக்க எதையும்HOTமுடியவில்லை.-. கனிகள் குத்திட்டு எடுப்பாக விம்HOTமி நின்றன.-. இந்த சைசில் இப்படியொரு உறுதியுடன் முலைகள்இருக்க முடியுமா? என்று வியந்தேன்.-. ப்§ª பாய் பத்திரிக்கைகª¢ல் கூட நான் இப்படியொரு பேரழகைப்பா.ர்த்ததில்லை.-. “ஐயையோ, ஈரமாயிடுச்சே மிஸ்” என்று பொய்யாய் வருந்தினேன்.-. அவளும்HOT ஏதோ இப்போதுதான் அவள் முலைக¨ª நான் பா.ர்க்க நே.ர்ந்தது போல் தன் இருகைகª¡ல் மா.ர்புக¨ª மறைத்துக் கொள்ªமுயன்றாள்.-. இரண்டுகைகª¡ல் மறைக்கக் கூடிய சமாச்சாரமா அது? காம்HOTபுக¨ª மட்டும்HOT மறைத்து கனிக¨ªஇன்னும்HOTவௌ¢ப்படுத்தியது.-. “ஏதாவது துணி கொடு விஜய், துடைத்துக் கொள்கிறேன்” என்றாள்.-. விரகதாபத்தின் உச்சியில் இருந்த எனக்கு அங்கிருந்து ஒரு கணமும்HOT விலக மனம்HOT வரவில்லை.-. “என் லுங்கியிலேயேதுடைத்துக் கொள்ளுங்கள் மிஸ்” என்று பெருந்தன்மையுடன் சொன்னேன்.-. என் முக்கால் அடிக்கோல் அவள்முகத்திற்கு மிக அருகில் தான் டெண்ட் கட்டி இருந்தது.-. ரதி: — அவன் செக்ஸ¢யாக இருந்தான்.-. அவன்ரோமம்HOT பட.ர்ந்த தொடைகள், ஜட்டியைப் போல மடித்துக் கொண்டிருந்த லுங்கி உள்§ª இருந்துசுதந்திரமாகவௌ¢ வர முயன்று கொண்டிருந்த மன்மதக் கோல் எல்லாம்HOT என்னுள் ஏகமாய் கிª.ர்ச்சியை ஏற்படுத்தின.-. இந்தசெக்ஸ் வி¨ªயாட்டை முடிந்த வரை தொடர முயன்றேன்.-. அவனது லுங்கியை பிடித்து என் ஈரத்தைத்துடைக்க முயன்ற போது அவனது மன்மதக் கோலின் மீது கை பட்டது.-. பிடித்து விட்டேன்.-. பின் கையைஎடுத்து ஒப்புக்கு “சாரி விஜய்” என்றேன்.-. “பரவாயில்லை மிஸ்” என்று மேலும்HOT நெருங்கி வந்தான்.-. லுங்கியால்என்னைத் துடைக்கையில், லுங்கி விலகியதால், சுதந்திரமாக அவனது தண்டு என் உதட்டுக்கு சில இஞ்ச்கள்முன்னால் ஆனந்த நடனம்HOT ஆடியது.-. முதல் முறையாக ஒரு ஆணழகனின் தடிமனான, நீªமான சுன்னியை நான்முழுவதுமாகப் பா.ர்க்கி றேன்.-. அதை அப்படியே பிடித்து முத்தமிட மனம்HOT துடித்தது.-. “அந்த ஜாக்கெட்டைஎடுத்துடுங்க மிஸ் அது காய்கிற வர நான் என் டீ ச.ர்ட் எதாவது தருகிறேன்” என்றான்.-. நான் வெட்கத்துடன்தலையசைத்து என் ஜாக்கெட் பட்டன்க¨ª கழற்ற முயன்றேன்.-. என் மா.ர்புகள் வி ரகத்தால் ஏகமாய்புடைத்திருந்ததால் அந்த பட்டன்க¨ªக் கழற்றுவது அவ்வªவு ஈசியாக இல்லை.-. “நான் ¦ஹல்ப் செய்யட்டாமிஸ்” என்று ஆ.ர்வத்துடன் கேட்டான்.-. வெட்கமில்லாமல் தலையசைத்தேன்.-. விஜய்: —- அவள் அருகில் அம.ர்ந்துநான் பல முறை ஆராதித்த அந்த பருத்த மாங்கனிகள் மீது கைக¨ª வைத்து பட்டன்க¨ªக் கழற்ற முயல்வதுபோல் முயல் குட்டிகள் இரண்டையும்HOT லேசாகத் தடவிப் பா.ர்த்தேன்.-. தனங்கள் மிகவும்HOT கனமாக இருந்தன.-.”ஓவ.ர் டைட் மிஸ் அதனால் தான் எடுக்க வர மாட்டேன்கிறது” என்று சொல்லியபடி ஜாக்கெட்டோடுஅவைக¨ªப் பிசைந்தேன்.-. அவள் மேலும்HOT நெருங்கி என் சுன்னியைப் பிடித்துக் கொண்டாள் “இங்கேயும்HOTஅப்படித்தான் டைட்டாக இருக்கிறது” என்று முகம்HOT சிவந்து சொன்னாள்.-. நான் சொ.ர்க்கத்தில் இருந்தேன்.-.அவள் இதழ்கª¢ல் என் இதழ்க¨ªப் பதித்து நீண்ட முத்தம்HOT ஒன்றைக் கொடுத்தேன்.-. அவளும்HOT நன்றாகஒத்துழைத்தாள்.-. பின் “மிஸ் எனக்குத் தாகமாய் இருக்கு”என்றேன்.-. “உனக்கும்HOT தண்ணி வேணுமா?” “பால்வேணும்HOT மிஸ்” என்று சொல்லி அவªது பால் சொம்HOTபுக¨ª முரட்டுத் தனமாய் பிசைந்தேன்.-. மேல் இருபட்டன்கள் பாவம்HOT தெறித்து விழுந்தன.-. ஈர ஜாக்கெட்டின் மீதி பட்டன்க¨ª கழற்றினேன்.-. அந்த பருத்தமுலைகள் சிவந்து போனாலும்HOT, தொங்காமல் எந்த ஆதாரமும்HOT இல்ல¡மலேயே நின்ற விதம்HOT என்னை அசரவைத்தது.-. அவை கனிகள் அல்ல காய்கள் தான் அதனால் தான் இªமை குறையாமல் இருக்கின்றன.-.நிஜமாகவே நான் அதி .ர்ஷ்டக்காரன் தான்.-. முதல் அனுபவமே நல்ல நாட்டுக் கட்டையுடன் தான் என்று மனம்HOTமகிழ்ந்தேன்.-. “குடி விஜய்” என்று அனுமதி கொடுத்தாள்.-. அவ்வªவு தான் அந்த முரட்டு முலைகª¢ல் ஒன்றைஎன் வாயால் கவ்வி மற்றதை பிசைய ஆரம்HOTபித்தேன்.-. சொ.ர்க்கம்HOT என்றால் என்ன என்று அப்போது தான்தெரிந்தது.-. எனது வாயால் காம்HOTபைச் சுற்றி இருந்த பிங்க் வட்டங்க¨ªத் தான் கவ.ர் செய்ய முடிந்தது.-. அதுபோல என் கையால் ஒரு முலையை முழுதாகக் கவ.ர் செய்ய முடியவில்லை.-. ரதி: — என் முலைகள் கன்னிப்போகும்HOT வரை பிசைந்து, சுவைத்து அவன் மகிழ்ந்தான்.-. வலித்தாலும்HOT சுகமாய் இருந்தது.-. அவன் பெருந்தண்டுஇரண்டுமூன்று முறை என் கைகª¢ல் ஜூஸ் பிழிந்தது.-. நான் அம்HOTமணமாய் என் மடியில் படுத்திருந்த அந்தஆணழகனின் ஜு¨ஸ எடுத்து என் நாக்கில் சுவைத்தேன்.-. அவன் என்னை அப்படியே வாரி எடுத்துக் கொண்டுஅவனது படுக்கையறைக்குப் போனான்.-. “இப்போ உங்க ட.ர்ன் மிஸ்.-. நேரடியாவே டேஸ்ட் பாருங்க” என்றுமுட்டி போட்டு 90 டிகிரியில் நி ன்ற சுன்னியை ஊம்HOTபக் கொடுத்தான்.-. நான் அந்த முரட்டு கடப்பாரைக்குமுதலில் முத்தம்HOT கொடுத்தேன்.-. நாக்கால் முழுவதும்HOT நக்கி விட்டு பெரும்HOT பசியுடன் ஊம்HOTபினான்.-. அந்த மன்மதக்கோல் என் தொண்டை வரை வந்தாலும்HOT பெரும்HOT பகுதி வௌ¢யேவே இருந்தது.-. என் வருத்தத்தை புரிந்துகொண்டது போல அவன் சிரித்துக் கொண்டே சொன்னான்.-. “கவலைப் படாதீங்க மிஸ்.-. இறக்க வேண்டியஇடத்தில் முழுசுமாய் இறக்கிடறேன்” என் மன்மதச் சுரங்கம்HOT அந்த வா.ர்த்தைக¨ªக் கேட்டவுடன் ஏங்கஆரம்HOTபித்தது.-. அவன் புரிந்து கொண்டு மீதம்HOT இருந்த புடவையை கழற்றி என்னை நி.ர்வாணமாக்கினான்.-. விஜய்:—– முலைகளுக்கேற்ற மாதிரி திரண்டு தொடைகள் ரம்HOTபா அªவில் இருந்தன.-. நான் இஞ்ச்இஞ்ச்ஆகமுத்தமிட்டு அவªது மன்மத மேட்டுக்கு வந்தேன்.-. முதலிலேயே ஈரமாய் இருந்த அந்த முக்கியப் பகுதி என்நாக்கின் நக்கலால் ஆனந்தமடைந்தது அவªது முனகல்கª¡ல் தெரிந்தது.-. பின்பு சுவைதேன்.-. கடித்தேன்.-. இன¢தாங்க முடியாது என்று என் தண்டு புகா.ர் செய்தது.-. அதைப் புரிந்து கொண்டு நன்றாக அவள் தொடைக¨ªவிரித்து அழைப்பு விடுத்தாள்.-. ரதி: — எனக்கு முதல் முதலில் ட்ரில் போடப் போகும்HOT அந்த ராட்சஸகடப்பாரையைப் பா.ர்க்கும்HOT போது ஆசையும்HOT, பயமும்HOT சே.ர்ந்து மனதில் எழுந்தன.-. “Don’t worry! I’ll be careful”என்று தைரி யம்HOT சொன்னான்.-. லேசாக கொஞ்சம்HOT கொஞ்சமாக எடுத்து எடுத்து இறக்க ஆரம்HOTபித்தான்.-. நான்ஆனந்தத்தின் எல்லைக்கே போய்க் கொண்டிருந்தேன்.-. அவனது கைகள் என் முலைக¨ªப் பிசைய அவன்சுன்னி என் மன்மத சுரங்கத்தை முரட்டுத் தனமாய் தாக்க ஆரம்HOTபித்தது.-. அந்த ஆனந்தத் தாக்குதல் என்னைசொ.ர்க்கத்துக்கே அழைத்துச் சென்றது.-. கடைசியில் என் ஆழத்தையே தாக்கி சாறை எக்கச் சக்கமாய் அவன்இறக்கி அவன் ஓய்ந்தான்.-. பின்பு கட்டி அணைத்து சிறிது ஒய்வெடுத்துக் கொண்டு மறுபடி ஆரம்HOTபித்தோம்HOT.-. POSTED BY TAMIL SEX STORY AT 8:37 AM 3 COMMENTS: அவசரத்தில் அடித்த அசுர அடி நான் அப்போது ஒரு தனியா.ர் நிறுவனத்தில் வேலை பா.ர்த்து கொண்டிருந்தேன் பெரும்HOTபாலும்HOT வெளியில் தான் வேலை வீடு மற்றும்HOT அலுவலகம்HOT செல்ல வேண்டி இருக்கும்HOT அங்கு இருக்கும்HOT ஒவ்வொரு ஆண்டிகளையும்HOT பிக.ர்களையும்HOT பா.ர்க்கும்HOT போது எனது சாமான் முழித்து கொள்ளும்HOT பின்ன.ர் இரவில் அவ.ர்களை நினைத்து கை அடித்து விட்டு தூங்குவேன் சென்னை அண்ணாநகரில் ஒரு வீட்டில் முதல் முதலாக எனக்கு ஒரு அனுபவம்HOT ஏற்பட்டது அங்கு ச.ர்வீசுக்கு சென்றபோது அழகான பெண்ணும்HOT ஒரு ஆண்டியும்HOT இருந்தா.ர்கள் இருவரும்HOT நல்ல கல.ர் எனக்கு அந்த பொண்ணை விட ஆண்டியை பற்றி தான் அதிகம்HOT நினைப்பேன் அவ.ர்களை பா.ர்த்தால் அந்த பெண்ணிற்கு அம்HOTமா போலவும்HOT இல்லை மிகவும்HOT சிறிய வயதாக இருந்தாள்.-.அந்த ஆண்டியை பற்றி சொல்ல வேண்டுமென்றால் அவள் பா.ர்ப்பதற்கு உயரத்தில் சுவலட்சிமி போல இருப்பாள் ஆனால் கொஞ்சம்HOT பூசினால் போல உடம்HOTபு மா.ர்புகள் இரண்டும்HOT விம்HOTமி தெறிக்கும்HOT பெரும்HOTபாலும்HOT வீட்டிலேயே இருப்பதாலோ என்னவோ பிரா எதுவும்HOT போட மாட்டாள் தொப்புள் தெரிய தான் சேலை இருக்கும்HOT சில நேரங்களில் நைட்டியில் தான் இருப்பாள் அதுவும்HOT ஒரு மெல்லிய மஞ்சள் நிற நைட்டியிள் அவள் இருக்கும்HOTபோது எனது தம்HOTபி தண்ணி கக்க ரெடியாக இருப்பான் சில நாட்கள் கழித்து அந்த வீட்டில் உள்ளவ.ர்கள் பற்றி தெரிந்து கொண்டேன் அது வேறு யாருமல்ல அந்த பெண்ணின் சித்தி தான் அது அதாவது அவள் அப்பாவின் இரண்டாம்HOT தாரம்HOT தான் அது அவ.ர் பெரும்HOTபாலும்HOT வீட்டில் இருக்க மாட்டா.ர் அந்த பெண்ணை பற்றி சொல்ல வேண்டுமென்றால் அவள் நல்ல உயரம்HOT பெருத்த மா.ர்புகள் எப்போதும்HOT சுடிதாரில் தான் இருப்பாள் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல அவளிடம்HOT எனக்கு எந்த வித ஈ.ர்ப்பும்HOT இல்லை ஒரு நாள் அபப்டி தான் நான் ச.ர்வீஸ் செய்து கொண்டிருக்கும்HOTபோது அந்த ஆண்டி எனது பக்கத்தில் நின்று பா.ர்த்து கொண்டிருந்தாள் அவளது மாராப்பு விலகி பந்துகள் இரண்டும்HOT எனது கண்ணுக்கு விருந்தாகி கொண்டிருந்தது எனக்கு ச.ர்வீஸ் செய்வதா இல்லை அவளது பருத்த மா.ர்புகளை பா.ர்ப்பதா என்று தெரியவில்லை எனது தம்HOTபியோ பேன்டுக்குள் முட்டி கொண்டிருந்தான் எனது கைகள் நடுங்குவதை பா.ர்த்த அவள் அப்போது தான் அவளது மாராப்பை கவனித்தாள் என்னை பா.ர்த்து முறைத்தபடியே மாராப்பை சரி செய்து கொண்டாள் அவளது கண் எனது பேன்ட் பக்கமாக சென்றது முட்டி கொண்டிருந்த எனது தண்டை பா.ர்த்தவுடன் மேலும்HOT கோபமான மாதிரி இருந்தது இருப்பினும்HOT என்னிடம்HOT எதுவும்HOT கேட்காமல் உள்ளே சென்று விட்டாள் நான் தப்பித்தோம்HOT என மனதில் நினைத்தபடியே அங்கிருந்து கிளம்HOTபி விட்டேன் அடுத்த நாள் காலை மறுபடியும்HOT அந்த வீட்டில் இருந்து எனது அலுவலகத்துக்கு போன் வந்தது சிஸ்டம்HOT சரியாக வேலை செய்யவில்லை என சொன்னா.ர்களாம்HOT எனக்கு அந்த வீட்டிற்கு செல்ல ஒரு பக்கம்HOT பயமாக இருந்தாலும்HOT மறுபக்கம்HOT ஆண்டியை பா.ர்க்கும்HOT ஆசை மட்டும்HOT அடங்கவில்லை அதனால் அங்கு சென்றேன்.-.வீட்டிற்கு சென்று காலிங் பெல்லை அழுத்தினேன் ஆண்டி தான் கதவை திறந்தாள் அப்பப்பா என்ன கோலம்HOT அது? ரோஸ் நிற நைட்டியில் உள்ளே எதுவும்HOT போடாமல் ஆண்டி நின்று கொண்டிருந்தாள் அவளது முலைககாம்HOTபுகள் இரண்டும்HOT நைட்டிக்குள் துருத்தி கொண்டிருந்தது அவளை அந்த கோலத்தில் பா.ர்த்ததும்HOT எனது தம்HOTபி முழித்து விட்டான் அவள் லேசாக என்னை பா.ர்த்து சிரித்தபடியே உள்ளே வந்து வேலையை கவனிப்பா என இரு பொருள் பட பேசினாள் ஆண்டி என் முன்னால் அவளது பருத்த புட்டத்தை ஆட்டியபடியே சென்றாள் நான் அவளது புட்டத்தை பா.ர்த்து ஜொள்ளு விட்டபடியே சிஸ்டம்HOT இருக்கும்HOT இடத்திற்கு சென்றேன் ஆண்டி எனக்கு பக்கத்தில் நின்று கொண்டாள் அவளின் மேலிருந்து மல்லிகை பூ சென்ட் வாசம்HOT அடித்தது ஒரு கையை சுவற்றில் வைத்தபடியே நான் செய்வதையே பா.ர்த்து கொண்டிருந்தாள் அவளின் அக்குள் முடியே எனக்கு கிக்கை ஏற்றி கொண்டிருந்தது நான் அவளை பா.ர்க்கிறேன் என்று தெரிந்தும்HOT அவள் எதுவும்HOT சொல்லாமல் பக்கத்திலேயே நின்று என்னை வெறி ஏற்றி கொண்டிருந்தாள் பின்ன.ர் அருகில் இருக்கும்HOT சோபாவில் போய் அம.ர்ந்தாள் காலில் ஏதோ பட்டதை போல நைட்டியை தொடை வரை ஏற்றி அவளது பளிங்கு போன்ற கால்களை எனக்கு காட்டினாள் எனது தம்HOTபி விரைத்து தண்ணியை கக்கி விடும்HOT நிலையில் இருந்தான் நான் இருக்கும்HOT நிலையை பா.ர்த்த அவள் நமுட்டு சிரிப்பு சிரித்து கொண்டிருந்தாள் என்னால் அதற்கு மேல் தாங்க முடியவில்லை மெதுவாக அவள் இருக்கும்HOT பக்கம்HOT திரும்HOTபி பாத்ரூம்HOT எங்கு இருக்கு என கேட்டேன் அவள் அந்த பக்கம்HOT இருக்கு என சொன்னாள் நான் விறு விறு என பாத்ரூம்HOT சென்று பேன்ட் சிப்பை கழட்டி சூடாக இருந்த எனது தண்டினை பிடித்து கை அடிக்க ஆரம்HOTபித்தேன் சிறிது நேரம்HOT கழித்து விந்து முழுவதும்HOT வெளியே வந்தது அப்போது தான் நிம்HOTமதியாக இருந்ததுபின்ன.ர் பேன்ட் சிப்பை போட்டு விட்டு வெளியே வந்தேன் வந்ததும்HOT அவள் எல்லாம்HOT முடிந்ததா என நக்கலாக கேட்டாள் நான் அதற்கு முடியவில்லை ஸ்கூரு போடும்HOT வேலை மட்டும்HOT பாக்கி இருக்கிறது என சொன்னேன் அவளுக்கு புரிந்து விட்டது என நினைக்கிறேன் எதுவும்HOT சொல்லாம அங்கிருந்து போய் விட்டாள் நானும்HOT வேலையை முடித்து விட்டு அங்கிருந்து கிளம்HOTபி விட்டேன் அடுத்த நாளும்HOT அங்கிருந்து போன் வந்தது சிஸ்டம்HOT சரியாக வேலை செய்யவில்லை என்று சொன்னா.ர்களாம்HOT என் பாஸ் என்னிடம்HOT என்னப்பா போனால் சரியாக வேலையை முடித்து விட்டு வர மாட்டாயா என திட்ட ஆரம்HOTபித்து விட்டா.ர் அதற்கு நான் இந்த முறை கண்டிப்பாக முடித்து விட்டு வருகிறேன் சா.ர் என சொல்லி விட்டு அங்கு கிளம்HOTபி வந்தேன் அந்த வீட்டை அடைந்ததும்HOT காலிங் பெல்லை அழுத்தினேன் வீட்டு வேலைக்காரி தான் திறந்தாள் அவளிடம்HOT மேடம்HOT எங்கே என கேட்டேன் சிஸ்டம்HOT இருக்கும்HOT அறையில் தான் இருக்கிறா.ர்கள் என்றும்HOT நான் வந்தால் அங்கு வர சொன்னா.ர்கள் என்றும்HOT சொன்னாள் நான் நேரே சிஸ்டம்HOT இருக்கும்HOT அறைக்கு சென்றேன் அங்கே ஆண்டி கட்டிலில் படுத்து தூங்கி கொண்டிருந்தாள் அவள் வெளி.ர் மஞ்சள் நிறத்தில் சேலையும்HOT அதற்கு மேட்சாக ஜாக்கெட்டும்HOT அணிந்து இருந்தாள் மூச்சு விடும்HOTபோது ஜாக்கெட்டுக்குள் அவளின் மா.ர்புகள் இரண்டும்HOT விம்HOTமி விம்HOTமி தணிந்தது எனது உடலெங்கும்HOT சூடாக ஆரம்HOTபித்தது எனது தம்HOTபியோ பயங்கரமாக விரைத்து விட்டான் நான் மெதுவாக அவள் பக்கத்தில் போய் மேடம்HOT மேடம்HOT என குரல் கொடுத்தேன் அவள் நன்றாக தூங்குவது போல் இருக்கவே அவளது பட்டு போன்ற கையை எனது கையல் பிடித்து மேடம்HOT மேடம்HOT என்று எழுப்ப ஆரம்HOTபித்தேன் அப்போதும்HOT அவளிடம்HOT எந்த அசைவும்HOT இல்லை சிறிது நேரம்HOT கழித்து அவளது தொப்புள் குழியை தொட்டு பா.ர்க்க ஆசையாக இருக்கவே எனது கைகள் நடுங்க நடுங்க அவளது தொப்புள் குழியை தொட்டேன் எனது உடலில் மின்சாரம்HOT பாய்வது போல் இருந்தது இத தாண்டா எதி.ர்பா.ர்த்தேன் என சொல்லியபடியே என்னை கட்டி பிடித்து முத்தம்HOT கொடுக்க ஆரம்HOTபித்து விட்டாள் அடடா இவ்வளவு நேரம்HOT முழித்து தான் இருந்தாளா என மனதில் நினைத்த படியே நானும்HOT அவளது உதட்டை சுவைக்க ஆரம்HOTபித்து விட்டேன் பின்ன.ர் அவளது ஜாக்கெட்டோடு சே.ர்த்து அவளது மா.ர்புகளை கசக்க ஆரம்HOTபித்தேன் அவளோ எனது உதட்டை கவ்வி முத்த மழை பொழிய ஆரம்HOTபித்தாள் அதன் பின்ன.ர் அவளது ஜாக்கெட் சேலையை கழட்டி எறிந்து விட்டு அவளது முலை காம்HOTபுகளை பிடித்து வருட ஆரம்HOTபித்தேன் பின்ன.ர் அவளது முலை காம்HOTபுகளை எனது வாயில் வைத்து உறிஞ்ச ஆரம்HOTபித்தேன் அவளோ ஸ் ஸ் ஸ் ஸ் ஸ் ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ அம்HOTமா என முனக ஆரம்HOTபித்தாள் பின்ன.ர் அவளது பாவாடையையும்HOT கழட்டி எறிந்து விட்டு மதன நீ.ர் வழிந்த அவளது புண்டையில் முத்தமிட ஆரம்HOTபித்தேன் பின்ன.ர் எனது விரல்களால் அவளது புண்டை முடியை வருட ஆரம்HOTபித்தேன் அவள் எனது சுண்ணியை பேன்டோடு சே.ர்த்து உருட்ட ஆரம்HOTபித்தாள் பின்ன.ர் அவளது க்ளிட்டை எனது நாவால் வருடினேன் அவளோ இன்ப வேதனையில் முனகி கொண்டிருந்தாள் பின்ன.ர் எனது பேன்ட் சிப்பை கழட்டி எனது சுண்ணியை வாயில் வைத்து ஊம்HOTப ஆரம்HOTபித்தாள் நான் அவளது முலைகாம்HOTபுகளை வருடியபடியே அவளது செய்கைகளை ரசிக்க ஆரம்HOTபித்தேன் அதன் பின்ன.ர் அவள் யாராவது வந்து விட போகிறா.ர்கள் சீக்கிரம்HOT என் புண்டையில் சொருகு என முனக ஆரம்HOTபித்தாள்.-. நானும்HOT சரி என்று சொல்லி கொண்டு எனது விரைத்த சுண்ணியை அவளது புண்டையில் வைத்து பச்சக் என்று அழுத்தினேன்.-. கொஞ்சம்HOT டைட்டாக தான் இருந்தது அவளது இடுப்பை லேசாக தூக்கி தூக்கி கொடுத்து எனது சுண்ணி முழுவதையும்HOT உள்ளே வாங்கி கொண்டாள் அதன் பின்ன.ர் வேக வேகமாக ஓங்கி ஓங்கி குத்த ஆரம்HOTபித்தேன் அவள் ஸ் ஸ் ஸ் ஸ் ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ அப்படி தான் என முனகி கொண்டிருந்தாள் நான் அவளது உதடுகளை முத்தமிட்டபடியே அவளது மா.ர்புகாம்HOTபுகளை கைகளால் பிடித்து விளையாடியபடியே குத்த ஆரம்HOTபித்தேன் எனது ஒவ்வொரு குத்துக்கும்HOT வித விதமாக ஒலி எழுப்பினாள் சிறிது நேரம்HOT கழித்து அவளுக்கு உச்ச கட்டம்HOT ஏற்படுவது போல் இருக்கவே நானும்HOT வேக வேகமாக குத்த ஆரம்HOTபித்தேன் சிறிது நேரம்HOT கழித்து எனது சூடான விந்துவை அவளது புண்டை குழிக்குள் கொட்டினேன் அவள் ஆ ஆ ஆ ஆ என முனகியபடியே அவளது விரலை அவள் புண்டைக்குள் விட்டு எடுத்த எனது விந்து கலந்த அவளது மதன நீரை சுவை பா.ர்த்தாள் ‘ம்HOTம்HOT சூப்ப.ர்டா’ என்றாள் அதற்கு மேல் அவள் வேறு எதுவும்HOT சொல்லவில்லை அதன் பின்ன.ர் அவள் புண்டையை கழுவாமலேயே உடைகள் அனைத்தையும்HOT எடுத்து அணிந்து கொண்டாள் நான் பாத்ரூம்HOT சென்று தம்HOTபியை கழுவி விட்டு பேன்ட் சிப்பை போட்டு கொண்டேன் அவள் என்னிடம்HOT நீண்ட நாட்கள் கழித்து ஆண்சுகம்HOT கிடைத்து இருப்பதாகவும்HOT அதனால் தான் அப்படியே உடை எடுத்து அணிந்து கொண்டதாகவும்HOT சொன்னாள் நானும்HOT சரி என்று சொல்லி விட்டு அங்கிருந்து கிளம்HOTபினேன் அதற்கு பிறகு அங்கிருந்து போன் வருவதேயில்லை நானும்HOT அடுத்த போன் காலுக்காக தான் வெயிட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறேன் POSTED BY TAMIL SEX STORY AT 8:34 AM 4 COMMENTS: பெண்மையில் பூனை முடி முளைத்திருக்க அவளுக்கு இன்னமும்HOT முடி முளைக்காமல் இருந்தது ஆச்ச.ர்யமாக இருந்தது.-. “ஏய் என்ன அப்படி பா.ர்க்கிறே உனக்கு இருப்பது தான் எனக்கும்HOT இருக்கு என்று சொல்லி விட்டு நான் குளித்து விட்டு வந்து விடுகிறேன் அது வரை நீ அந்த புத்தகம்HOT எடுத்து படித்துக் கொண்டிரு” என்று சொல்லி விட்டு தன் பின் பக்க மேடுகளை காட்டி விட்டு குளிக்கத்தொடங்கினாள்.-. நான் கண்ட காட்சியிலிருந்து மீளாமல் மறுபடியும்HOT ரூமுக்குள் போய் கட்டிலில் அம.ர்ந்தேன் ஒருத்தி தன் காலை விரித்துக் கொண்டு காட்டிக் கொண்டிருந்தாள் உடம்HOTபு முழுவதும்HOT அனலாய் கொதித்துக் கொண்டிருந்தது அப்படியே மல்லாக்கப் படுத்துக் கொண்டு புத்தகத்தின் பக்கங்களை விரித்தேன் ஒவ்வொரு பக்கத்திலும்HOT ஒரு விதமான போஸ் கொடுத்துக் கொண்டும்HOT இருந்தா.ர்கள் அதைப் பா.ர்த்துக் கொண்டெ என் கையை கீழே இறக்கினேன் மெல்ல மா.ர்பை வருடிக் கொண்டும்HOT வயிற்றைத் தடவிக் கொண்டும்HOT காலகள் சங்கமிக்கும்HOT இடத்தில் போய் நின்றது அதை மெல்ல தடவினேன் ஒஹ் என்னுள் ஆயிரம்HOT பட்டாம்HOT பூச்சி பறப்பதை உண.ர்ந்தேன்.-. மேகலா குளித்து விட்டு வர எப்படியும்HOT நேரம்HOT ஆகும்HOT என்று மனதில் எண்ணிக் கொண்டே பாவாடையை தொடை வரை உய.ர்த்தி விட்டு ஜட்டியின் மேல் கை வைத்தேன் பிசு பிசு வென இருந்தது எப்படி ஈரமானது என்று லேசாக கீழே இறக்கிப் பா.ர்த்தேன் கொஞ்சம்HOT பூனை முடிகள் மறைத்திருக்க என் புண்டையிலிருந்துஏதோ திரவம்HOT வழிந்துக் கொண்டிருந்தது விரல் வைத்து மெல்ல பூனை முடிகளை வருடினேன் ஆஆ என் உடம்HOTபெல்லாம்HOT புல்லரித்தது முடிகளை வருடிக் கொண்டே புண்டைப் பிளவுகளில் என் விரல்களை ஓட்டினேன் சடாரென உன் உடம்HOTபெல்லாம்HOT தூக்கிப் போட்டது அப்போது தான் முதன் முறையாக என் புண்டைக்குள் லேசாக விரைத்துக் கொண்டிருந்த பருப்பை பா.ர்த்தேன் அதில் தான் எத்தனை சுகம்HOT காமத்தை தூண்டக் கூடிய முக்கியமான ஒன்று என்று அன்று தான் புரிந்துக் கொண்டேன்.-.அதில் தேய்க்க என்னையறியாமல் கண்கள் சொருகிக் கொண்டு முனகிக் கொண்டிருந்தேன்மேகலா பாத்ரூமை விட்டு வெளியே வந்தது கூட தெரியாமல் கண்களை மூடிக் கொண்டுதேய்த்துக்கொண்டிருந்தேன்.-. மேகலா வந்து என் பெண்மையை ரசித்துக் கொண்டு என்னை தட்டினாள் அப்போது தான் சுதாரித்துக் கொண்டு விழித்துப் பா.ர்த்தேன் பாவாடை தொடை வரை உய.ர்ந்திருக்க ஜட்டி ஒரு பக்கமாக் இழுத்துக் கொண்டிருக்க பெண்மை அதன் திரவத்தை கசிந்துக் கொண்டிருந்தது பட்டென துணிகளை ஒழுங்குப் படுத்தி விட்டு எழுந்தேன்.-.மேகலாவை பா.ர்த்தேன் பிரா ஜட்டி ஏதும்HOT போடாமல் அவள் போட்டிருந்த நைட்டியின் வழியாக மேடு பள்ளங்கள் அத்தனையும்HOT தெளிவாக காட்டிக் கொண்டிருந்தன.-. அதையே கண்கொட்டாமல் பா.ர்த்துக் கொண்டிருந்தேன்.-.என் பக்கத்தில் உட்கா.ர்ந்துக் கொண்டு தலை முடியைக் கோதியவாறே என்னை இழுத்து மா.ர்போடு அணைத்துக் கொண்டாள் அவளின் முலைகள் என் முலையோடு அழுத்து நசுங்கிக் கொண்டிருந்தது மெல்ல காதில் கிசுகிசுத்தாள் “என்ன கணக்கு பாடம்HOT எல்லாம்HOT சரியாக புரிந்ததா” என்றாள் அவள் என்ன அ.ர்த்தத்தில் கணக்கு பாடம்HOT என்று சொல்கிறாள் என்று புரிந்துக் கொண்டு ஏதும்HOT பேசாமல் மெளனமாக இருந்தேன்.-. என்னை நக.ர்த்தினாள் இன்னும்HOT கொஞ்ச நேரம்HOT அழுத்திப் பிடித்திருக்க மாட்டாளா என்று மன்ம்HOT ஏங்கியது ஆனால் சொல்ல தைரியம்HOT இல்லை.-. சரி மணி ஏழுக்கு மேல் ஆகி விட்டது இன்றைய பாடம்HOT இன்றோடு முடிந்தது மீதி உள்ள பாடங்களை தெரிந்துக் கொள்ல வேண்டுமென்றால், உனக்கு இஷ்டம்HOT இருந்தால் நாளைக்கு வா இல்லையென்றால் வர வேண்டாம்HOT என்று சொல்லி விட்டு என் தலை முடியை சரி செய்து விட்டு புத்தகங்களை கையில் எடுத்து கொடுத்து கிளம்HOTபு என்றாள்.-.என் மனம்HOT முழுவதும்HOT மீதி உள்ள பாடங்களை தெரிந்துக் கொள்ள வேண்டும்HOT போல்இருந்தது ஆனால் கேட்கும்HOT தைரியம்HOT என்னிடம்HOT இல்லை.-. சரி என்று புத்தகங்களை எடுத்துக்கொண்டு போகட்டுமா என்றேன் நீ போகலாம்HOT இஷ்டம்HOT இருந்தால் மட்டுமே வாஇல்லையென்றால் வர வேண்டாம்HOT என்று சொல்லி என் கன்னத்தில் முத்தம்HOT ஒன்றை பதித்துவழியனுப்பி வைத்தாள்.-. வீட்டுக்குப் போன பின்பு யாரிடமும்HOT சரியாக பேசாமல் சாப்பிட்டு விட்டு படுத்தேன் மறுபடியும்HOT மாலை நினைவுகள் தான் கால்கள் சங்கமிக்கும்HOT இடத்தில் சூடு பரவத் தொடங்கியது பக்க்த்தில் பா.ர்த்தேன் அம்HOTமா முழித்துக் கொண்டு படுத்திருந்தா.ர்கள் சரி என்று ஒருக்களித்துக் கொண்டு படுத்தேன் அந்த நினைவுகளுடன் எப்போது தூங்கினேன் என்றே தெரியாமல் காலையில் அம்HOTமா எழுப்ப விழித்துப் பா.ர்த்தேன் ஸ்கூலுக்கு லேட்டாகி விட்டது அவசரம்HOT அவசரமாக எழுந்து பல் துலக்கி குளித்து விட்டு அம்HOTமா வைத்த டிபனை சாப்பிட்டு விட்டு மத்தியான சாப்பட்டையும்HOT எடுத்துக் கொண்டு கிளம்HOTபிப் போய்ச் சே.ர்ந்தேன்.-. கணக்கு பாட நேரத்தில் ஆசிரிய.ர் வர வில்லை என்ன ஆகி விட்டது என்று பா.ர்த்தால் ஏதோ அவசர வேலையாக ஒரு வார லீவில் போயுள்ளதாக சொன்னா.ர்கள் அடுத்ததாக வந்த ஆசிரிய.ர் முன்பு நடத்திய கணக்கு பாடத்தை மறுபடியும்HOT ஒரு முறை போடச் சொல்லி விட்டு ஏதோ ஒரு புத்தக்த்தை விரித்து வைத்துக் கொண்டு உட்கா.ர்ந்தா.ர்கள்.-. நானும்HOT கணக்கு புத்தகத்தை எடுத்து பழைய கணக்கெல்லாம்HOT போட்டு பா.ர்த்தேன் ம்HOTம்HOT ஒன்றுமே சரியாக வர வில்லை ஏனென்றால் இப்போது கணக்கு என்ற வா.ர்த்தையைக் கேட்டவுடன் வேறு எண்ணம்HOT ஓட ஆரம்HOTபித்து விடுகிறது.-. மாலை பள்ளிக் கூடம்HOT முடிந்து வெளியே வந்தேன் எங்கு போகலாம்HOT ஆசிரிய.ர் தான் இல்லை வீட்டுக்குப் போய் விடலாமா என்று யோசித்தேன் ஆனால் கால்கள் என்னை ஆசியரியரின் வீட்டுப் பக்கம்HOT கொண்டு சென்றது.-.

Leave a Reply