Wednesday, March 29Desi Khani
Shadow

நைட் டூட்டிக்கு வரும் சக மானவர்

அன்`றிலிருந்து அவளுக்கு உதவும் நேரங்களை நான்` மிகவும் ரசிக்க ஆரம்பித்தேன்`,. என்` ஆவலைக் கட்டு-ப்படு-த்தி அவள் மூலமாகவே எல்.லைத் தாண்டு-ம் நேரத்தை எதிர்ப் பார்த்துக் காத்திருந்தேன்`,.வேலை நேரத்தில். எதற்காகவாவதுக் குணியும் போது கண்ணில். படு-ம் ப்ரா கிளர்ச்சியை உண்டாக்கினாலும் அதற்கு மேல். எதுவும் செய்யாமல். காத்திருந்தேன்`,. இடையில். ஒரு நோயாளிக்கு சிகிச்சையளிக்கும் போது எனதுக் கைகள் அவளது மார்பை லேசாகத் தேய்த்தது,. எனது கை முட்டி அவளது மென்`மையானக் கனியின்` மீதுப் பட்டது,.ஆனால். நிச்சயமாக வேண்டு-மென்`றே செய்யவில்.லை,. அது நித்யாவிற்கும் புரிந்தது,.லேசான புன்`னகையுடன்` சிகிச்சையைத் தொடர்ந்தாள்,.,. ஆனால். அருகில். நின்`ற எனக்குத் தம்பியின்` துடிப்பை அடக்க முடியவில்.லை,. எங்கே சீ•ப் பார்த்துவிடு-வாரோ என கட்டு-ப்படு-த்திக்கொண்டேன்`,. இன்`னொரு நாள் ஒரு நோயாளியின்` கால்.களிலிருந்து சீழ் பயங்கரமாக வந்தது,. நான்` அதை பஞ்சு வைத்துத் துடைத்துக் கொண்டிருந்தேன்`,. எனக்கு ஒரு நர்ஸ் உதவினாள்,. ஆனால். அதன்` நாற்றம் தாங்க முடியாமல். அந்த நர்ஸ் சற்றேக் கிடைத்த சந்தர்பத்தில். உள்ளே சென்`றுவிட்டாள்,. ஒரு சிறிய உதவிக்காக நான்` அந்த நர்ஸை அழைக்க அவள் உள்ளே ஏதொ முனுமுனுத்ததை நித்தி பார்த்து விட்டாள்,. எதுவும் தெரியாததைப் போல அங்கு வந்து என்`ன சிஸ்டர் எனக் கேட்கவும், எங்கள் உறவுப் பற்றித் தெறியாத நர்ஸ் ” இங்கப் பாரும்மா இந்த ரவி செய்வதை,.,. ஏதோ சோசியல். சர்வீஸ் போல,.,. அந்த நோயாளிக்கு சீழ் பிடித்து ஒரே நாற்றம்,. பேசாம யாராவது க்ளினிங் பையனை வைத்துத் துடைக்கலாம்,.,. ஆனால். தானேதான்` செய்வேன்` என்`று வீம்புக்கு சொல்.லிவிட்டு-த் துடைக்கிரார்,. பக்கத்திலேயே போகமுடியவில்.லை” என்`றாள்,. அந்த நேரத்தில். நான்` மீண்டு-ம் அந்த நர்ஸை அழைக்க அவளுக்குப் பதில். நித்யா அங்கு வந்தாள்,. அப்பொது நான்` துடைக்கும் போது ஏற்பட்ட வலியில். அந்த நோயாளி கால்.களை ஆட்டியதால். துடைதெடு-த்த சீழ் மற்றும் பஞ்சு எல்.லாம் என்` மேலேக் கொட்டி அந்த நாற்றத்தையும் பொருட்படு-தாது நித்யாவிடம் கொஞ்சம் கட்டு- கட்டு-ம் துணியும் இறுதியாக சுத்தம் செய்ய சாவ்லான்` கலந்த டிஸ்டில்.ட் வாட்டரும் கேட்டேன்`,. என்`னை அந்த நிலையில். பார்த்த நித்யா, கொஞ்சமும் அருவருப்புப் பார்க்காமல்.பொறுமையாக கீழே அமர்ந்து அந்த வயதான்` நோயாளிக்கு அவர் காலிலிருந்து வடியும் சீழைத் துடைத்துக் கொண்டிருந்ததைப் பார்த்து நெகிழ்ந்துப் போனாள்,. இருவரும் அந்த சிகிச்சையை முடித்ததும் நித்யாவிடம் என்` ட்ரஸை சுத்தம் செய்துவிட்டு- வருவதாகச் சொல்.லி கோட்டைக் கழற்றியபடி ரெஸ்ட் ரூமிற்குள் சென்`றேன்`,. உடையையும் உடலையும் கழுவி விட்டு- ஒரு டவலை மட்டு-ம் கட்டிக்கொண்டு- உடை மாற்றுவத்ற்காக பாத் ரூமிலிருந்து வெளியே வந்தேன்`,. அங்கே அரையில். அமர்ந்திருந்த நித்யா உணர்ச்சி வசப்பட்ட நிலையில். என்`னைத் தாவிக் கட்டிக் கொண்டாள்,. ரவி உண்மையில். நீதான்` எனக்கு ஏத்த ஜோடி,.,. அந்த நர்ஸ் மற்றும் சுற்றியுள்ள நோயாளிகள் அருவருப்படைந்தப் போதிலும் கொஞ்சம் கூட முகம் சுழிக்காமல். சிகிச்சையை தொடர்ந்தாயே இந்த சின்`சியாரிட்டி ஒன்`றேப் போதும்,.,. என்` லட்சியப் பயனத்திற்கு ஏற்றத் துனை நீ தான்`,. இன்`றுதான்` உன்` உண்மையான குனத்தைத் தெரிந்துக் கொண்டேன்`,. இதுப் போதும் எனக்கு,.,. இன்`றைய சந்தோசத்தைக் கொண்டாட வேண்டு-ம் ரவி,.,. நாம் எங்காவது ஹோட்டல். போகலாம் என்`றாள்,. எனக்கும் சந்தோசமெ,.,. உடனே நைட் டூட்டிக்கு வரும் சக மானவர் ராஜேஸ¤க்கு போன்` செய்து கொஞ்சம் சீக்கிரத்தில். வரச் சொன்`னேன்`,. அவன்` 6,.30க் கெல்.லாம் வந்தான்`,. பின்` நித்யாவை அழைத்துக் கொண்டு- வெள்யேறினேன்`,.

Leave a Reply